Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Месец: юни 2023

Информационен лист за местен референдум

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2023 г.

На 9 юли 2023 год. (неделя), на територията на Община Златоград ще се проведе Местен референдум, на който жителите на Община Златоград могат да гласуват с „ДА“ или с „НЕ“ на следните въпроси:

1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоустрояването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?

2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

3. Съгласни ли сте в центъра на града – до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

МОТИВИ:

Местният референдум е форма на пряка демокрация, чрез която гражданите се произнасят по обществено значими въпроси с местно значение, поставени на дневен ред пред обществеността. Инициативата за провеждане на настоящия местен референдум е по писмено предложение на Инициативен комитет. Местният референдум е одобрен с Решение № З 705/16.05.2023 г. на Общински съвет Златоград. Мотивите на Инициативния комитет за провеждането на референдума са, че въпросите, които се поставят са от важно обществено значение и решението им ще окаже ключово влияние за развитието на Община Златоград.

ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

В изпълнение на чл. 30, ал. 3, пр. 1, ал. 6, чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Златоград, със свое Решение № З 705 от 16.05.2023г., по протокол № 52 от 16.05.2023 г., определи датата на произвеждане на местния референдум – 9 юли 2023 г. (неделя).

Денят за гласуване започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч.

Когато в 20:00 ч. пред помещенията за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч.

Гласуването се провежда в избирателните секции в Община Златоград, определени със Заповед № 195 от 18.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград.

РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Право да гласуват на настоящия местен референдум имат гражданите на Община Златоград с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на Община Златоград, през последните 6 месеца преди насрочването на референдума, т.е.16.05.2023 г. Жителите на Община Златоград, само с настоящ адрес, е необходимо да подадат в Общинска администрация Златоград заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни, преди деня на референдума.

Гласуването се провежда по актуализирани списъци, издадени от ГД ГРАО.

Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на местния референдум съдържа три въпроса и възможните отговори – „ДА“ и „НЕ“, изписани с еднакъв шрифт срещу всеки въпрос.

Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.

Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х“ или „V“ избрания от него отговор „ДА“ или „НЕ“ за съответния въпрос.

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, с отразения вот, излиза от кабината, пуска плика в избирателната кутия, след което се подписва в избирателния списък.