Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Покана към гражданите за присъствие на заседание на ОбС на 12.02.2020г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

КМЕТ  И  РЪКОВОДСТВО НА ОБА,

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА МЕСТНИ

И   РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ,                                                                                                                                     

ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И  ГРАЖДАНИ

П О К А Н А

        Каня Ви да вземете участие в редовно заседание на Общински съвет Златоград на 12.02.2020 г. (сряда) от 14.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и  във вр. с чл. 53А, ал.1, т.1, чл. 54, ал.2 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, с предложение за следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх.№61-00-30/23.01.2020г., по вх.№ ОС-74/23.01.2020г., относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2020г. (съвместно заседание ПК)
  • Доклад от Кмета на Община Златоград с изх.№61-00-32/23.01.2020.,по вх.№ОС-76/23.01.2020г.,относно: Проект на бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. (съвместно заседание ПК)
  • Програма за управление от Кмета на Община Златоград с изх.№61-00-33/30.01.2020г., по вх.№ ОС-84/30.01.2020г., относно: Програма за управление на Община Златоград за срока на мандат 2019 – 2023г. (съвместно заседание на ПК)
  • Докладна записка с изх.№61-00-34/30.01.2020г., по вх.№ОС- 85/30.01.2020г., относно: Определяне основно трудово възнаграждение на Кмет на Община Златоград и кметове на кметства. (съвместно заседание ПК)
  • Докладна записка от Емил Минков Хумчев – Председател на Общински съвет Златоград с вх. № ОС-681/26.11.2019г.,относно: Определяне на работното време и възнаграждение на Председателя на Общински съвет Златоград.(съвместно заседание ПК) 
  • Други.

           ЕМИЛ ХУМЧЕВ

           Председател на Общински съвет Златоград